نقد دیدگاه دروزه پیرامون تأویل قرآن

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مرضیه قنبری

سال 1400 / شماره پیاپی 71 / صفحه ۴۶-۲۴

چکیده :

دَروَزه از مفسران اشعری مذهب اهل­سنت، بیشتر احادیث منسوب به ائمه: را ساختۀ شیعیان و ناشی از تعصب دانسته و ذیل آیاتی که از نظر شیعه دالّ بر فضیلت اهل­بیت :است، نظر شیعیان را مورد مناقشه قرار داده است. دَروَزه شیعه را به هواپرستی متهم کرده و حصر در مورد اهل­بیت: ذیل آیاتی چون آیه مباهله را مخالف صریح قرآن دانسته است. بر این اساس در راستای پاسخ به این دیدگاه، با روش توصیفی- تحلیلی با تبیین مفهوم صحیح بطن و تأویل، به بررسی معیارهای صحّت بطن و تأویل از دیدگاه اهل­سنت پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش، تفاوت نگرش در تبیین ماهیت بطن و تأویل و عدم توجه به معیارهای صحت بطن و تأویل، موجب انتقادات دروزه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :نظریه بطون؛ تأویلات قرآن؛ دروزه؛ معیارهای بطن و تأویل