عصر مهدويت در تفسير ابوالفتوح رازى رحمه‌‏الله - صفحه 401

9

عصر مهدويت در تفسير ابوالفتوح رازى رحمه الله

على اصغر رضوانى

پيشگفتار

از جمله مباحث مهمّ مربوط به بحث مهدويّت بحث از اصل ظهور حضرت مهدى عليه السلام در آخر الزمان و پايان تاريخ بشر در روى كره زمين است؛ عصرى كه معروف به دوره و عصر طلايى است و زمين پر از عدل و داد خواهد شد. اين موضوع مهمّ نه تنها در روايات اسلامى به آن تصريح شده است، بلكه در آيات بسيارى مورد اشاره بوده است. مفسّرين قرآن كريم نيز هنگامى كه به اين دسته از آيات رسيده اند، به طور گسترده به آنها پرداخته و در اين زمينه قلم فرسايى كرده اند. از جمله مفسرين بنام شيعه، كه تفسيرى گرانسنگ دارد و تفسير او از قديم ترين تفسيرها به شمار مى آيد، شيخ ابوالفتوح رازى است كه او نيز همانند ديگر مفسران به بحث مهدويت پرداخته است. در اين مقاله به گوشه اى از بيانات او در اين باره مى پردازيم.

صفحه از 428