تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخلاقی با تکیه بر آموزه‏های شیعی (مطالعه‏ موردی صبر و حیا در برابر شهوت)

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : ابراهیم شفیعی سروستانی
پديدآورنده : سید روح الله میرشفیعی

سال 1400 / شماره پیاپی 102 / صفحه 157-180

چکیده :

یکی از مسائل بنیادین در پژوهش‏های اخلاقی، تفاوت در ویژگی‏های اخلاقی زن ومرد‏ است. در دوران معاصر، طرفداران برابری زنان با مردان، از جمله برخی اندیشمندان شیعی، سعی در انکار وجود این تفاوت‏ها دارند، لذا‏ قایل به تفکیک نقش‏ها بر اساس جنسیت و تأثیر انکار‏ناپذیر آن ‏نیستند. از منظرهای مختلفی به این موضوع‏ پرداخته شده است. ما در این مقاله، با رویکرد تحلیل روایی، به این موضوع پرداخته‏ایم. با بررسی کتب روایی و نظرات مترجمان و شارحان شیعی، ذیل روایاتی که بر فزونی حیا و صبر زنان در برابر شهوت جنسی، نسبت به مردان دلالت دارد، دست یافتیم که این روایات، به لحاظ سندی و محتوایی در آموزه‏های شیعی معتبر هستند و همچنین تحقیقات تجربی هم، این تفاوت‏ها را تأیید می‏کنند. لذا اثبات وجود این تفاوت‏ها در آموزه‏های شیعی، مصداقی بر نفی تساوی‏انگاری مطلق در ویژگی‏های اخلاقی زن و مرد است.

کلیدواژه‌های مقاله :حیا، صبر، شهوت جنسی، جنسیت، آموزه‏های شیعی