15
عبدالجليل رازي قزويني

شرح حال و زندگى عبد الجليل رازى‏

1. خاندان عبد الجليل‏

عبد الجليل قزوينى، فرزند ابى الحسين محمّد بن ابى الفضل قزوينى ساوى است.۱ خاندانش به روزگار خود، از خاندان مهم و تأثيرگذار در رى و قزوين بود.
از اشاره‏ها و گاه تصريحات عبد الجليل رازى در لابه‏لاى كتاب نقض مى‏توان به جايگاه و موقعيت اين خاندان در آن روزگار پى بُرد. خود وى از سخنوران به‏نام و بانفوذ رى بود و چنان‏كه مى‏گويد براى سخنرانى به مجالس بزرگان دعوت مى‏شد و در پاى سخنانش افراد زيادى از فِرَق مختلف حضور مى‏يافتند. شركت افراد مختلف از فِرَق گوناگون در پاى سخنرانى فردى در دورانى كه تبليغات گسترده مذهبى وجود دارد و علاقه‏مندان به مذاهب مختلف مى‏كوشند كه پيروان خود را حفظ كنند و از گرايش آنان به مذاهب ديگر پيشگيرى نمايند، گوياى قدرت سخنورى و نفوذ كلام وى است. از سوى ديگر، بيانگر جايگاه

1.أعيان الشيعه، ج‏۱۰، ص‏۱۶.


عبدالجليل رازي قزويني
14

3. آقاى محمّد كريم صالحى (حروفچين و صفحه‏آرا).

د. گروه اجرايى كنگره‏

1. حجّة الاسلام محمّدمهدى خوش‏قلب (دبير اجرايى)؛
2. آقاى اميرحسين سعيدى صابر.

ه . مشاوران علمى كنگره‏

1. آقاى هادى ربّانى؛
2. آقاى محمّدهادى خالقى.
همين‏جا بايد از نويسندگان آثار و مقالات و اساتيدى كه در مراحل مختلف ويرايش جديد كتاب نقض، تلاش و همكارى داشتند، سپاس‏گزارى كرد كه البته نام آنها بر روى آثار و نيز در شناسنامه كتاب‏ها آمده است. همچنين از همه بزرگوارانى كه در ارزيابى آثار يا برقرارى ارتباطات علمى كوشش نمودند، قدردانى مى‏كنم و تلاش همكاران خود را در بخش‏هاى مختلف معاونت ادارى - مالى مؤسّسه علمى - فرهنگى دار الحديث مى‏ستايم.
مهدى مهريزى‏
دبير كميته علمى‏
جمعه 18 فروردين 1391
14 جمادى الاُولى 1433
6 آوريل 2012

  • نام منبع :
    عبدالجليل رازي قزويني
تعداد بازدید : 56002
صفحه از 172
پرینت  ارسال به