095 ـ ابراز دوستی

مشکات هدایت (95)

آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا(ع)

امام رضا(ع) امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی را تنها از افرادی که واجد شرایط ...