بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم

یکی از شیوه‌ های کاربسته در قرآن کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمرّه است. روزمرّه نبودن ...