فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجال

سرزمين ديرپا و گستردۀ آسيای ميانه، ديری نپاييد که به دست سپاهيان مسلمان گشوده و اسلام، باور مردم آن سامان ...