آشنایی با علم رجال

این کتاب عهده دار بیان مفاهیم، کلیات و کربردهای علم رجال است.