بیان نکردن روابط خصوصی زن و شوهر

رسول خدا(ص) از بیان روابط خصوصی زن و شوهر برای دیگران، منع فرمود.

حفظ اسرار زناشویی

رسول خدا(ص) مردم را از اینکه اسرار مربوط به آمیزش با همسر را برای دیگران بیان کنند

شکایت زن از همبستر نشدن شوهرش

پیامبر اکرم(ص) عثمان بن مظعون را بخاطر افراط در عبادت و رسیدگی نکردن به همسر، سرزنش کرد.

همبستری با همسر

پاداش همبستری با همسر نشان داده شده است.

آداب آمیزش

چه آدابی برای هنگام آمیزش جنسی، سفارش شده است؟

آمیزش جنسی

آداب پیش از آمیزش جنسی، شامل چه مواردی است؟

پس از آمیزش

آداب پس از آمیزش جنسی، شامل چه مواردی است؟

آمیزش

چه چیزهایی بر آمیزش یاری می دهد؟

عقاید گوناگون در تماس با زن در دوره عادت ماهیانه

عقاید مختلف در زمینه ی همبستری با زن در ایام حیض، نشان داده شده است. عقاید یهودیان، مسحیان، عرب جاهلی ...