آگاهی و مسئولیت

نویسنده می کوشد تا بر پایه منابع اسلامی، احساس مسئولیتی را که امروزه بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمندیم، ...