آینه یادها (مناسبت های شمسی و قمری در قرآن و حدیث)

برای مناسبت های ایام سال، آیات و احادیثی انتخاب شده است.