رابطه فدک و امامت اهل بیت(ع)

چگونه می توان با روایات نشان داد که قضیه ی فدک، شخصی نبوده و با امامت ارتباط دارد؟

اختصاص آیه ذو القربی به اهل بیت پیامبر

از کجا آیه ذو القربی به پیامبر و اهل بیت او اختصاص دارد؟

زمان نزول آیه ذو القربی

سوره اسراء مکی است. چگونه ممکن است آیه ذو القربی در آن، استثناءا مدنی باشد و پیامبر(ص) در پی نزول ...

آیه ذو القربی و اهل بیت(ع)

چگونه پیامبر(ص) در عمل نشان داد که مراد از «ذو القربی» در آیه ذو القربی اهل بیت اوست؟