413 - انواع خیر رسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌. در تبیین جمله اول از این فراز نورانی عرض کردیم که جریان ...

412 - انواع خیررسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌. صحبت در تبیین جمله اول از این فراز نورانی دعای مکارم الاخلاق ...

411 - انواع خیررسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَنّ‌. خدایا! نیکی کردن به مردم را به دست من جاری ساز و ...

410 - خیر رسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌. صحبت در تبیین جمله اول این فراز از دعای مکارم الاخلاق بود ...

409 - انسان مجرای خیررسانی خدا به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌. صحبت در تبیین جمله اول این فراز از دعای مکارم الاخلاق بود ...