أصحاب الإجماع و ثلاثون من فطاحل العلماء

در بردارنده شرح حال اصحاب اجماع و سی نفر از علمای مشهور علم رجال

پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع

مراد از آن عده‌ای از فقهاء و اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) می‌باشند

پژوهشی درباره اصحاب اجماع

«اصحاب اجماع» از مباحث مهم در علم رجال است که رساله به آن پرداخته است