انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سده‌های هشتم تا دهم

اغلب پژوهندگان در مطالعه و بررسی شهرت حضرت احمدبن موسی(ع) و تاریخ کشف مرقد ایشان، صرفاً به اسناد تاریخی ...

احمد بن موسی (ع)

احمد یکی از فرزندان امام کاظم(ع) است. طبق گزارش مفید در ارشاد، آن حضرت به وی توجه خاصی داشتند. طبق ...

دانشنامه زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) تدوین می شود

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) از برنامه‌ریزی برای تدوین دانشنامه زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) خبردادند.