نقدی بر مبانی و یافته ­های احمد صبحی منصور در باب قرآن و سنت

احمد صبحی منصور –که نماد جریان قرآنیون و سنت ستیزی در مصر است – در دو کتاب «القرآن و کفی ...