بررسی منتقله بودن روایت ذبیح بودن اسحاق(ع) در تفسیر مجمع البیان

نوشتار پیش رو پژوهشی است درباره یکی از مصادیق روایات معروف به "منتقله" که به مسأله ذبیح الله اختصاص دارد. ...

تحلیل «روایات منتقله» در مجمع البیان با تأکید بر روایت چشمة صالح

از میان انبوه احادیث موجود، روایاتی وجود دارند که بنا بر برخی شواهد، از منابع اهل تسنن به کتب شیعه ...

بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله

نويسندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند از زاويه‌ای جديد و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشيع و پيامدهای ...