ارج نامه آیت الله محمد محمدی ری شهری

اثری به پاس پنجاه سال فعالیت آیت الله ری شهری در عرصه حدیث