پاداش باز داشتن دیگران از گناه

شیطانکی از عابدی خواست برای عبادت بیشتر، مرتکب زنا شود تا یادآوری آن گناه سبب عبادت بیشترش می شود. عابد ...