مؤلف کتاب اسرار آل‌محمد(ص) بر ترازوی نقد

«کتاب سُلَیم بن قیس هلالی» - که ترجمۀ فارسی آن با نام «اسرار آل‌محمد(ص)» منتشر شده، مشتمل بر روایاتی در ...