مزيّت اقرار به نادانى در پاسخ

اقرار به نادانی از ویژگیهای اخلاقی مثبت است. توضیحی در این باره

اقرار به نادانى

آیا اقرار به نادانى فضیلت دارد؟