الإمامة و السیاسة ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از این کتاب به معرفی حضرت سیدالشهدا(ع) اختصاص دارد