معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی

با توجه به نیازهای زمانه، محدّثان گونه‌‌های مختلفی از کتب روایی در ادوار تاریخی نگاشتند. جوامع حدیثی از انواع کتبی ...

الخرائج و الجرائح ـ منبع عاشوراپژوهی

در این کتاب به بیان اموری مربوط به پیامبر(ص) و دوازده امام(ع) پرداخته شده است.