الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر 24 فایده رجالی است.

الفوائد الرجالیة

متن کتاب در بردارنده 51 فایده رجالی در موضوع راویان حدیث به همراه ذکر اقوال علما و بررسی ادلّه آنهاست. ...

رجال السید بحر العلوم

از منابع رجالی شیعه

الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر چند مبحث رجالی است: تحقیقات رجالی در مورد بعضی راویان حدیث؛ ذکر بعضی از مباحث علم ...

الفوائد الرجالیة للمحقّق الکرَکی

با مراجعه به کتاب های محقّق کرَکی، بعضی از فواید رجالی آن و دیدگاه های و آرای رجالی نویسنده مشخّص ...