سيد رضی رحمه الله، المجازات النبويه و روش‌شناسی آن

المجازات النبويه تأليف سيد رضی رحمه الله(م406ق) عالم بزرگ شيعه، تنها اثر مستقل شيعی در شرح مجازات روايی پيامبر اکرم(ع)است ...