المحاسن

كتاب المحاسن مشتمل بر روايات متعدد و متنوع در موضوعات گوناگون است.

گزیده المحاسن

250 حدیث کوتاه، کاربردی تر در زمان ما و در سطح عموم از کتاب المحاسن، گزینش و با اعراب گذاری ...

المحاسن‏

« المحاسن»، به زبان عربى، تأليف ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد برقى، متوفاى 274 يا 280 ق، است. ...

مجموعه ی گزیده متون حدیثی توسط معاونت فرهنگی دارالحدیث منتشر شد

به همت مدیریت تدوین متون معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مجموعه گزیده متون حدیثی با هدف شناساندن ...

گزیده « المحاسن » منتشر شد

گزیده کتاب « المحاسن »، تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی، توسط مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد.

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

موضوع این تحقیق بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأکید بر مشایخ وی در کتاب المحاسن است. هدف ...