رجال أسانید أو طبقات رجال کتاب التهذیب (الموسوعة الرجالیة، ج 7)

این کتاب، مشتمل بر تنظیم طبقات راویان حدیث در کتاب التهذیب شیخ طوسی است.

ترتیب أسانید کتاب الکافی (الموسوعة الرجالیة، ج1)

مرحوم بروجردی بر حاشیه کتاب مرآة العقول، ترتیب اسانید کتاب الکافی را با رموزی مشخّص کرده است. این کتاب ...

رویکرد رجالی آیت‌الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایات کتب اربعه با تأکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

کتاب الموسوعة الرجالیة اثری مفصل و ماندگار از آیت‌الله بروجردی است. در این نوشتار تلاش شده، روش‌شناسی ایشان در تشخیص ...

روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

آیت الله بروجردی (ره) یکی از نوآوران معاصر در عرصه حدیث پژوهی است که دیدگاه های ویژه ای در سندشناسی ...