الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة

مباحث پراکنده در زمینه ی درایه و رجال ارائه شده است.