اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف

یکی از ویژگی های اساسی مکتب اقتصادی اسلام، حرمت اتراف و مبارزه با مصرف‌گرایی است. این خصیصه اقتصاد اسلامی را ...

الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث

این اثر، برای نخستین بار و با نظمی نو، آیات و احادیثی را که دارای رهنمودهای اسلامی درباره الگوی مصرف ...

الگوی مصرف از نگاه قرآن و حديث

الگوی مصرف اگرچه عنوانی ناآشنا در ميان احاديث اسلامی است، اما با از نظر گذراندن احاديثی كه بر نفی اسراف، ...