روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی

این مقاله جستاری است دربارۀ مقتل الحسین(ع) کتاب أنساب الاشراف که ابوجعفر احمد بن یحیی بلاذری در حدود قرن سوم ...

أنساب الأشراف ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از کتاب به امام حسین(ع) اختصاص دارد.