أنساب الأشراف ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از کتاب به امام حسین(ع) اختصاص دارد.