راويان تراث كلامی شيعه از بحرين

برای بررسی وجود انديشه های طاکلامی در ميان راويان و اصحاب ائمه، بايسته است كه كل ميراث روايی ايشان جمع ...

درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه بحرین در عصر حضور

نگاهی گذرا به تاریخ حدیث در بحرین نشان می‏ دهد که مؤلفه ‏هایی هم‌چون وجود راویان و محدثان چشم‏گیر، تدوین ...