بحوث فی علم الرجال

کلیاتی در مورد علم رجال بیان شده است.