بررسی و تحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا(ع) و امام سجاد(ع)

آرایه های بدیع زیورهایی هستند که سخن را آراسته و فهم کلام را آسان تر و زبان عادی را به ...

بدى ء و بديع

دو صفت خداوند: بدى ء و بديع چه فرقی با هم دارند و قرآن و حدیث در مورد آنها چه ...

آرایه‌های بدیعی صحیفة‌الرضا

مقالۀ پیش رو در پی آن است که زیبایی فنون بیانی سخنان امام رضا(ع) را در کتاب صحیفة‌الرضا آشکار سازد. ...