دعا براى مشركان و كافران و ستمگران

چرا دعا كردن براى مشركان و كافران ، شايسته نيست ؟ آنها هم انسان اند.

معناى شرك و مشرك

معناى شرك و مشرك چیست؟

زمان و مكان برائت از مشركان

آیا برائت از مشركان زمان و مکانی خاص دارد؟

اديان الهى و برائت از مشركان

آیا ادیان الهی دیگر نیز از مشرکان برائت می جستند؟

تحليلى درباره ممنوعيت دعا كردن براى مشركان و كافران و ستمگران

در پاره ای احادیث ، مشركان ، كافران و ستمگران به عنوان كسانى كه دعا كردن براى آنان شايسته نيست ...

تحقيقى درباره مراسم برائت از مشركان

يكى از واجبات سياسى حج از ديدگاه امام خمينى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ اعلان برائت از مشركين است ...