امام حسین(ع) و آزاد کردن برده و...

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. ...

آزادی کنیز به دست امام حسین(ع)

امام حسین(ع) کنیزی را به پاس دسته گلی که برایش آورده بود، آزاد کرد.