بررسی مدح علوی در دیوان " بلون الغار بلون الغدیر" اثر معروف عبدالمجید

ادبیات از جمله عوامل اساسی در تبلیغ و اشاعه هر دین و آیینی به شمار می‌رود، و ادیبان در هر ...