پاداش خانه داری زن

رسول گرامی اسلام(ع) برای بچه داری و خانه داری زنان، ثواب های شگفت آور بیان فرموده است.