بیعت دوم عقبه

ماجرای بیعت دوم عقبه با روایت های مختلف نقل شده و این نیز روایتی دیگر است.

شرط های بیعت دوم عقبه

رسول گرامی اسلام(ص) شرطهایی را در بیعت دوم عقبه ذکر کرد که براساس آن با وی پیمان ببندند

بیعت دوم عقبه

بیعت دوم عقبه از حوادت مهم دوران زندگی رسول خداست. این روایت، به آن می پردازد

بیعت دوم عقبه

حدیثی در مورد ماجرای بیعت دوم عقبه

بیعت اول و دوم عقبه

ماجرای بیعت اول و دوم عقبه به اختصار در این حدیث آمده است.

بیعت دوم عقبه

شأن نزول آیه 30 در سوره انفال