روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث)

این پژوهش در صدد است نشان دهد پیوند میان تاریخ نگاری اسلامی و حدیث نگاری (‌روایت حدیث) تا چه اندازه ...

تاریخ الاُمم و الملوک (تاریخ الطبری) - منبع عاشوراپژوهی

بخشی از تاریخ طبری به تاریخ عاشورا اختصاص دارد و از مهم ترین منابع عاشوراپژوهی به حساب می آید.