تاریخ کلام

تاریخ کلام امامیه و اهل سنت در قرون مختلف، مورد بررسی قرار گرفته اند.