حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­ های خدا

نگارنده دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد رابطۀ قرآن با مبیّن را بر پایۀ تعویل قرآن بر منفصل توضیح می­ ...