تفسیر القمی

از کتاب های کهن تفسیری حدیثی

نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

علی بن ابراهیم قمی، از برجسته‌ترین محدثان شیعی است که روایات فراوانی‌ از ایشان در کتب معتبر شیعه نقل شده ...

تأثير غاليان بر روايات تفسير منسوب به علی بن ابراهيم قمی

ابوالحسن علی بن ابراهيم قمی(زنده در 307 ق) از برجسته‌ترين محدثانی است که عموم بزرگان شيعه، وثاقت او را تأييد ...

بازيابی منابع تفسير قمی

يکی از مهم ترين ويژگی های ميراث شيعه، مکتوب بودن آن است. احاديث ولوی و نبوی از زمان صدور از ...

چالش‌های چیدمان متن در تفسیر قمی

با واکاوی چینش مطالب در کتاب تفسیر قمی درمی‌یابیم مؤلف این کتاب با وجود این‌که به انسجام مطالب خود در ...

تفسير القمي

« تفسير القمى»، تفسيرى است روايى، به زبان عربى، نوشته على بن ابراهيم بن هاشم قمى، محدث و فقيه امامى. ...

بازکاوی انتساب تفسير القمی در خلال مقايسه مقدمه با متن کتاب

آنچه امروزه به نام مقدمه تفسير القمی می شناسيم و مبنای استناد رجالی در توثيقات عام است، با قلم شخصی ...

نگاهی به جايگاه علمی علی بن ابراهيم قمی و دوران و آثار او

اين نوشتار ابتدا از مدارس حديثی عصر علی بن ابراهيم قمی سخن به ميان آمده و سپس به معرفی اساتيد، ...