تهذیب شرح نهج البلاغه

شرح ابن ابی الحدید، از چهار زاویه به توضیح و تبیین عبارات نهج البلاغة پرداخته است: ...