تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

یکی از ابزارهای بازشناسی جریان‌های تاریخی، مطالعه اسناد و شواهد تاریخی است. از آنجا که قیام‌های توابین، یکی از مهمترین ...

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟

عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر

عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر کیست؟

نهضت توابین

در ماجرای نهضت حسینی، توابین چه کسانی بودند و به سرانجام کارشان چه شد؟