تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن

جان برتن، قرآن‌پژوه انگلیسی معتقد است که: قرآنی که امروزه در دستان ماست، در عصر پیامبر(ص) و توسط آن حضرت ...