تبیین شرایط قبول خبر از منظر قدما و متأخرین

این نوشته می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد: مخاطبان آموزه های معرفتی معصومان(ع)، این همانی حدیث و سنت و ...