تضعیف باورهای دینی با استفاده از منابع غیرموثق

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: افرادی در جامعه سعی می‌کنند که با استفاده از منابع غیرموثق دست به سیاه‌نمایی‌هایی ...

حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی

بحث و سخن دربارۀ اعتبار خبر موثّق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی ...