مراد از عدد «چهل» در احادیث حفظ چهل حدیث

مراد از عدد «چهل» در احادیث حفظ چهل حدیث چیست؟

«حفظ» در احادیث حفظ چهل حدیث

مراد از «حفظ» در احادیثی که بر حفظ چهل حدیث تأکید دارند چیست؟

حکمت تأکید بر حفظ چهل حدیث

پس از توضیح مراد از «حفظ» و «چهل»، مفاد احادیث محفوظ و تاریخچه ی چهل حدیث نویسی بیان شده است. ...

حکمت تأکید بر حفظ چهل حدیث

حکمت تأکید بر حفظ چهل حدیث چیست؟

حفظ چهل حدیث

پیامبر(ص) فرمود: مَن حَفِظَ على امّتی أرْبَعینَ حَدیثا ینْتَفعونَ بِها فی أمْرِ دینِهِم، بَعثَهُ اللّهُ یومَ القِیامَةِ فَقیها عالِما؛ کسى که ...