657 - حقیقت ذکر خدا

نُطقاً بِالحَمدِ لَكَ، و إغراقاً فِي الثَّناءِ عَلَيكَ، و ذَهاباً في تَمجيدِكَ، و شُكراً لِنِعمَتِكَ، وَ اعتِرافاً بِإِحسانِكَ، و إحصاءً ...

656 - تبدیل وسوسه‌های شیطانی به یاد خدا

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ، أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ، ...

۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. چرا در قرآن «حمد» همراه با «تسبیح» آمده ...

654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. صحبت در تبیین «حمد الهی» بود. فرق «حمد» ...

۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. اشاره شد که اولین برکت حمد کردن خداوند، ...

۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. نکته‌ای دیگر در باره «حمد الهی»، فایده تحمید ...

۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ و إغراقا فِي الثَّناءِ عَلَيك‌...