تفاوت موعظه و خطابه

تفاوت موعظه و خطابه چیست؟

تفاوت موعظه و خطابه

خطابه ، صناعت است و جنبه فنى و هنرى دارد و به علاوه ، هدف خطابه ، تحريك احساسات و ...